سحابی باکس دل

Baxendell's nebula
یک سحابی نشری گسترده با شماره ngc 7088 که
در نزدیکی خوشه M2 در صورت فلکی دلو قرار دارد.این سحابی یک نکته تاریخی دارد.این
سحابی توسط چند ستاره شناس رویت شده ولی تاکنون هیچ عکسی از آن تهیه نشده است.
بنابراین شاید حتی وجود خارجی نداشته باشد.
نام دیگر این سحابی سحابی غیر قابل
عکسبرداری می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید