Heart nebula
یک سحابی نشری در فاصله 7500 سآل نوری در صورت فلکی ذات الکرسی
ودر میان بازوی برساوشی در کهکشان راه شیری.مناطق درخشان وتیره گازی تشکیل دهنده
این سحابی زیبا هستند.این سحابی از جنس پلاسمای هیدروژن دوبار یونیده والکترونهای
آزاد می باشد.هیدروژن توسط تابش ماورابنفش ستارگان داغ وجوان به حالت درخشان رسیده
است وتابش قرمز آنرا براحتی می توان تشخیص داد.این سحابی بانام IC 1805 هم شناخته
می شود

/ 0 نظر / 7 بازدید