سحابی مثلثی Trifid nebula, m20
سحابی مثلثی یک سحابی گازی در صورت فلکی قوس با
قدر ۹واندازه ۲۹*۲۷ دقیقه قوسی .این سحابی در قسمتی روشن وغنی از کهکشان راه شیری
قرار گرفته بهمراه دو سحابی M21 وm8 در یک میدان دید قابل مشاهده است.این سه سحابی
بیشتر با بزرگنمایی کوچک زیبایی خود را نشان می دهند.احتمال دارد دو سحابی.m20 , m8
در ارتباط فیزیکی با هم باشند.این سحابی یک سحابی نشری قرمز وداغ از جنس گاز
هیدروژن است که توسط یک سحابی بازتابی آبی رنگ که از ذرات غبار تشکیل شده احاطه شده
است

/ 0 نظر / 6 بازدید