NGC 6302, Bug nebula
نام یک سحابی سیاره ای که ستاره بوجود
آورنده آن دارای دمای سطحی ۲۵۰۰۰۰ درجه کلوین است .در صورت فلکی عقرب ودر فاصله
۴۰۰۰ سال نوری قرار دارد. این ستاره در حال مرگ در تابش ماوراءبنفش درخشندگی بسیار
زیادی دارد. مولکولهای آب وبعضی مولکولهای هیدروکربنی در طیف سحابی مشاهده شده
اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید