فضاپیمای Cassini ناسا توانسته کو ه های آتشفشانی که می توان آنرا یک کوه آتشفشان یخی
تلقی دهیم. بر روی یکی از قمرهای سیاره زحل. را کشف کند
.

زمان بسیار زیادی است که مظمون وجود توده های یخی در جهان
وجود داشته باشد. و این امکان شدنی بودن این موضوع سالهای زیادی مورد بحث قرار
گرفته است
. "شکل مشابه آتشفشان تیتان
(یکی از قمر های سیاره زحل
)
  در آتشفشانهایی
که
بر روی زمین رخ می دهد است، بصورتی که آن صخره
یا کوه اتشفشانی
در تیتان شکل
توپوگرافی
و ترکیب
سطح
مواد مذاب که با فشار از آن خارج
می شود با آتشفشان های زمین یکسان می باشد." فضاپیمای
Cassini ناسا
نیز توانست این کوه آتشفشانی یخی را در تیتان کشف نماید
.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید