نام یک سحابی سیاره ای باقدر ۱۲ که در فاصله ۴۷۰۰ سال نوری و در
صورت فلکی دلفین قرار دارد. اندازه آن ۴۰ثانیه قوسی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید